std. info kultura problemi duhovnost o nama
IZDVOJENO 
Uobicajeni mitovi o karijerama
Mit: Svi se moraju penjati stepenicama uspjeha, cak i ako to znaci ciniti stvari koje me ne zanimaju
Istina: Uspjeh je subjektivan. Svaki pojedinac stvara svoju definiciju uspjeha. Ipak, sreca ili zadovoljstvo je cesto dio te definicije uspjeha. Ako ti vlastita karijera nije zanimljiva, hoceš li stvarno biti sretan?
IZDVOJENO 
KAKO UČITI:
Istraživanja su pokazala da su za smislenu obradu teksta potrebne druge metode. Samo čitanje nije dostatno. Predstavljamo vam jedan od mogućih načina racionalnog proučavanja štiva.
IZDVOJENO 
Kako se nositi sa stresom na fakultetu
Ne dopustite da vas vaše godine studiranja "ometu". Prepoznajte situacije koje mogu uzrokovati stres, razvijte ucinkovite nacine rješavanja stresa i tražite pomoc ako vam bude potrebna.
IZDVOJENO 
1001 LINK:
Brdo odabranih linkova sortiranih po kategorijama, a namjenjenih samo studentima.

Svake godine Studentski Centar u Zagrebu raspisuje natječaj za prijem studenata u studentske domove, a na ovoj stranici možete vidjeti obrazac SC-a iz kojeg možete odrediti koji su vam dokumenti potrebni za natječaj.

Natječaj za primanje brucoša u studentski dom

Sveučilište u Zagrebu
Studentski Centar u Zagrebu
Zagreb, Savska cesta 25

Na temelju Odluke Ministarstva znanosti i tehnologije, KLASA: 602-01/03-05/101 URBROJ: 533-12/926-03-1, o kriterijima za raspodjelu mjesta u studentskim domovima Studentskih centara u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2003./2004. od 18. travnja 2003. godine i članka 8. Pravilnika o ostvarivanju i korištenju prava studenata na smještaj u studentske domove, Studentski centar u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ
za primanje redovitih studenata u studentske domove u Zagrebu u akademskoj godini 2003./2004. koji će u akademskoj godini 2003./2004. prvi put upisati prvu godinu studija u Republici Hrvatskoj na javnim visokim učilištima.

 

I. OPĆE ODREDBE


Pravo natjecanja i smještaja u studentski dom u akademskoj godini 2002./2003. imaju:

  1. kandidati za studij državljani Republike Hrvatske
  2. kandidati za studij Hrvati iz drugih država
  3. kandidati za studij strani državljani i osobe bez državljanstva trajno nastanjeni u
      Republici Hrvatskoj.

 

II. UVJETI


Svi sudionici natječaja trebaju podnijeti molbu za smještaj u studentski dom s obveznim osnovnim podacima:

  - ime i prezime
  - ime jednog roditelja
  - jedinstveni matični broj građana (JMBG) - vidi točku 11 naputka
  - datum, mjesto, općina i država rođenja
  - mjesto prebivališta (ulica, kućni broj, mjesto, općina i država)
  - narodnost
  - državljanstvo
  - adresa za obavijesti
  - kontakt broj telefona (mobitela)

Kandidati koji se natječu, a stječu pravo na izravno dobivanje mjesta u studentskom domu, trebaju podnijeti sljedeće dokumente:

1. Kandidati bez oba roditelja (umrli, nestali ili nepoznati) i kandidati čiji su roditelji bili rastavljeni, a preminuo im je onaj roditelj kojemu su bili sudski dodijeljeni:

  - ovjerene preslike svjedodžbi dvaju završnih razreda srednje škole (treći i četvrti
    razred)
  - uvjerenje o upisu na visoko učilište s naznakom smjera (vidi točku 5. Naputka)
  - domovnicu
  - uvjerenje o prebivalištu (MUP)
  - rodni list studenta
  - smrtni list roditelja
  - dokaz o nestanku roditelja
  - pravomoćnu sudsku presudu kojom je razvrgnut brak

2. Kandidati čiji je jedan roditelj, usvojitelj ili osoba koja ga je prema zakonu bila dužna uzdržavati poginuo ili nestao u ratu kao pripadnik Hrvatske vojske, MUP-a, rezervnog sastava obrambenih snaga ili civilna žrtva rata:

  - ovjerene preslike svjedodžbi dvaju završnih razreda srednje škole (treći i četvrti
    razred)
  - uvjerenje o upisu na visoko učilište s naznakom smjera (vidi točku 5. Naputka)
  - domovnicu
  - uvjerenje o prebivalištu (MUP)
  - rodni list studenta
  - smrtni list roditelja
  - dokaz o nestanku roditelja
  - uvjerenje nadležnoga općinskog organa o smrti roditelja

3. Kandidati invalidi od I. do V. kategorije (stupnja) invalidnosti:

  - ovjerene preslike svjedodžbi dvaju završnih razreda srednje škole (treći i četvrti
    razred)
  - uvjerenje o upisu na visoko učilište s naznakom smjera (vidi točku 5. Naputka)
  - domovnicu
  - uvjerenje o prebivalištu (MUP)
  - rješenje invalidske komisije područnog ureda Fonda mirovinsko-invalidskog
    osiguranja Republike Hrvatske ili Ministarstva obrane Republike Hrvatske

Ostali kandidati koji se natječu uz molbu trebaju donijeti sljedeće dokumente:


1. ovjerene preslike svjedodžbi dva završna razreda srednje škole (treći i četvrti razred)


2. uvjerenje o upisu na visoko učilište s naznakom smjera (vidi točku 5. Naputka)


3. uvjerenje o prebivalištu (MUP)


4. domovnicu


5. kandidati bez jednog roditelja (umrli, nestali ili nepoznati):

 • rodni list studenta
 • smrti list roditelja
 • dokaz o nestanku od nadležne državne ustanove

6. invalidi od VI. do X. kategorije invalidnosti trebaju podnijeti i rješenje invalidske komisije područnog ureda Fonda MIORH-a, odnosno Rješenja Ministarstva obrane Republike Hrvatske


7. oni koji su osvojili neku od državnih nagrada (jedno od prva tri mjesta) tijekom srednjoškolskog obrazovanja, trebaju podnijeti i uvjerenje nadležnog organa koji je nagradu dodijelio


8. oni kojima se brat ili sestra (braća ili sestre) redovito školuju izvan prebivališta, trebaju podnijeti za svakog brata ili sestru:

 • rodni list
 • uvjerenje o školovanju za brata ili sestru izdanu od strane škole ili fakulteta
 • uvjerenje o prebivalištu (MUP)
 • uvjerenje o boravištu (MUP)

9. oni koji imaju brata ili sestru (braću ili sestre) predškolske dobi ili na školovanju u prebivalištu, trebaju podnijeti za svakog brata ili sestru:


 • rodni list
 • uvjerenje o školovanju za brata ili sestru izdanu od strane škole ili fakulteta
 • uvjerenje o prebivalištu (MUP)

10. prognanici i s njima izjednačene osobe i osobe koje su izbjegle s okupiranih područja Republike Bosne i Hercegovine trebaju podnijeti presliku važeće prognaničke ili izbjegličke iskaznice


11. studenti čiji su roditelji korisnici pomoći za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrbi (Zakon o socijalnoj skrbi, NN br. 73/97.), trebaju donijeti rješenje Centra za socijalnu skrb i posljednju isplatnicu - Obrazac NN 25


12. studenti djeca HRVI-ja Domovinskog rata I. skupine trebaju podnijeti rješenje invalidske komisije Područnog ureda Fonda mirovinsko-invalidskog osiguranja Republike Hrvatske ili Ministarstva obrane Republike Hrvatske


13. studenti rastavljenih roditelja koje uzdržava samo jedan od roditelja trebaju podnijeti:

 • rodni list studenta
 • pravomoćnu sudsku presudu kojom je razvrgnut brak

14. studenti djeca rođena u izvanbračnoj zajednici trebaju podnijeti:

 • rodni list studenta
 • uvjerenje o prebivalištu za roditelja koji ga uzdržava

 

III. PODNOŠENJE MOLBI


Sudionici natječaja upućuju molbe za smještaj u studentski dom uz tražene dokumente isključivo preporučeno poštom na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU
PROGRAM SMJEŠTAJA
Zagreb, Savska cesta 25.

Rok za podnošenje molbi je od 15.07.2003. do 02.08.2003.
O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni na dostavljenu adresu do 12.09.2003., a mogu ih pronaći i na web-adresi: www.sczg.hr.
Žalbe na rezultate natječaja upućuju se Komisiji za žalbe Studentskog centra do 19.09.2003., isključivo preporučeno poštom, na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU
PROGRAM SMJEŠTAJA - KOMISIJA ZA ŽALBE
Zagreb, Savska cesta 25.

Odluke komisije za žalbe bit će poznate do 26.09.2003. i objavljene na oglasnoj ploči Poslovnice za smještaj, Zagreb, Savska cesta 25.


NAPUTAK

1. Kandidati u natječaju obvezni su uz molbu podnijeti kompletnu dokumentaciju. Molbe s nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

2. Kandidati u natječaju koji ostvare pravo na smještaj u studentski dom u akademskoj godini 2003./2004. dužni su do useljenja izvršiti liječnički pregled jer u protivnom neće moći useliti u dom.

3. Molbe pristigle nakon roka razmatrat će se u rokovima utvrđenima u Pravilniku.

4. Dokumentacija se ne vraća.

5. Kandidati koji se natječu; a imaju uvjerenje o upisu dužni su ga dostaviti, a kandidati kojima nije izdano uvjerenje ili će studij upisati u rujnu, uvjerenje će dostaviti kod useljenja.

6. Dokumenti koji se podnose uz molbu moraju biti izvornici (originali) ili ovjerene preslike.

7. Kandidati su obvezni u roku 8 (osam) dana pismeno izvijestiti Poslovnicu za smještaj studenata, Zagreb,Savska cesta 25, o svakoj promjeni osobnih podataka (JMBG, prezime, ime, promjena visokog učilišta, iksica, istek studentskih prava itd.).

8. Tekst natječaja možete pronaći i na web-adresi: www.sczg.hr.

9. Dokumentacija koja nije izdana u Republici Hrvatskoj mora biti nostrificirana.

10. Uvjerenje/potvrda o prebivalištu (MUP) i boravištu (MUP) ne smije biti starije od šest mjeseci.

11. Studentski centar će osobne podatke sudionika natječaja koristiti u postupku elektronske obrade podataka pri utvrđivanju liste prioriteta za smještaj u studentski dom.

12. Podnošenjem dokumenata u natječaj kandidat prihvaća gore navedene naputke.

Studentski centar u Zagrebu provodit će postupak raspodjele mjesta u skladu s propisima općeg upravnog postupka, uključujući i provjeru vjerodostojnosti javnih isprava koje služe za utvrđivanje prava.

besplatno

besplatno

 

besplatno